جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

الصحیحان فی المیزان

درحال برگزاری ...

جلسه ۱ جلسه ۲ جلسه ۳ جلسه ۴ جلسه ۵ جلسه ۶ جلسه ۷ جلسه ۸
جلسه ۹ جلسه ۱۰ جلسه ۱۱ جلسه ۱۲ جلسه ۱۳ جلسه ۱۴ جلسه ۱۵ جلسه ۱۶
الصحیحان فی المیزان

موضوعات اصلی: نقد و رد شبهات

استاد: حجت الاسلام و المسلمین سید محمد یزدانی