معاونت فرهنگی - تبلیغی

معاونت فرهنگی-تبلیغی با ماموریت ایجاد و بهینه سازی زیر ساخت های اجرایی طرح ها و برنامه های فرهنگی-تبلیغی؛ در بنیاد فعالیت می کند و عهده دار نظام بخشی به ظرفیت های بنیاد و ایجاد ظرفیت های جدید در زمینه های مختلف فرهنگی تبلیغی و ترویجی است.

جایگاه و اعتبار

این معاونت زیر مجموعه بنیاد فرهنگی امامت است که سالیان سال تحت نظر و اشراف حضرت آیت الله حسینی میلانی مشغول به فعالیت های فرهنگی ،تبلیغی و ترویجی است و از اساتید نخبه و با تجربه در امر تبلیغ و ترویج مکتب حقه ی شیعه بهره می برد.

برخی از اهداف تاسیس و ماموریت‌ها

۱-طراحی، تدوین و ساماندهی نظام جامع فرهنگی تبلیغی مکتب حقه ی تشیع و علی الخصوص بحث امامت با توجه به نیاز های جدید جامعه و هجمه های موجود.

۲-ارتقای بنیاد به عنوان مرکز مرجع مشاوره و تولید برنامه ها و خدمات فرهنگی؛ مخصوصا در حوزه ی امامت.

۳-انجام مطالعات راهبردی در حوزه ی فعالیت های فرهنگی-تبلیغی  مکتب حقه ی تشیع و بصورت ویژه بحث امامت.

۴-تولید بسته های علمی -آموزشی مورد نیاز مراکز فرهنگی در موضوعات مختلف در راستای گسترش فرهنگ مکتب حقه ی تشیع و خصوصا موضوعات مختلف امامت.

۵-حمایت و هدایت فعالیت های فرهنگی –تبلیغی طلاب مرکز تخصصی بنیاد امامت.

۶-بهره مندی از روش های نوین تبلیغ و استفاده از فناوری های جدید جهت اجرای برنامه های فرهنگی تبلیغی

۷-حمایت از تولید و توسعه ی بسته های فرهنگی امامت و اقدام به تولید محصولات فرهنگی در مورد مقتضی

۸-تنوع سازی و تخصصی سازی امر تبلیغ و ترویج مفاهیم مکتب حقه ی تشیع و خصوصا مبحث امامت با توجه به تنوع مخاطبین و اقشار مختلف جامعه و نیازهای منطقه ی هدف

۹-تنظیم برنامه های بلند مدت و میان مدت فرهنگی – تبلیغی با همکاری دفتر طرح وبرنامه.

برای آشنائی بیشتر با معاونت پژوهش به سایت اختصاصی این معاونت روجوع کنید.