سه شنبه, 13 آبان 1399 ساعت 08:44
خواندن 1329 دفعه

اثبات تاریخی وجود امام زمان از راه بررسی منصب وکالت در عصر غیبت صغرا

نویسندگان: حسین قاضی خانی

چکیده:
بحث در اثبات وجود امام دوازدهم شیعیان امامی، در گذر تاریخ همواره مطرح بوده است. امروزه افرادی مانند احمد الکاتب وجود وی را رد و بحث نواب اربعه را ساختگی برمی‌شمارند. مقالۀ حاضر درپی جواب‌گویی به این‌گونه بحث‌هاست.در نوشتۀ پیش رو، کوشیده شده است با بررسی منصب وکالت در عصر غیبت صغرا از راه شناخت وکلا و چگونگی فعالیت‌های آنان به اثبات وجود امام زمان( از راه تاریخی و نه از راه‌های کلامی و حدیثی پرداخته شود.
در ابتدا نویسنده درپی این مطلب است که آیا در منابع کهن شیعی اطلاعات تاریخی در مورد منصب وکالت در دورۀ غیبت صغرا به گونه‌ای که بتوان این منصب را تأیید کرد وجود دارد؟
سپس با اثبات وجود این منصب در منابع کهن شیعی به بررسی واقعیت تاریخی آن پرداخته، آن‌گاه با کنار هم قرار دادن و تحلیل داده‌های تاریخی درپی اثبات وجود امام دوازدهم از طریق منصب وکالت برآمده است

منبع: مشرق موعود سال سوم بهار 1388 شماره 9
جهت مطالعه متن کامل مقاله