سلسله نشست های کلامی امامت
دریافت متن کامل جلسه دریافت متن کامل جلسه  دریافت صوت جلسه  دریافت فیلم جلسه
پنج شنبه, 26 دی 1398 ساعت 19:00
دریافت متن کامل جلسه دریافت متن کامل جلسه  دریافت صوت جلسه  دریافت فیلم جلسه
پنج شنبه, 26 دی 1398 ساعت 18:57
دریافت متن کامل جلسه دریافت متن کامل جلسه  دریافت صوت جلسه  دریافت فیلم جلسه    
چهارشنبه, 04 دی 1398 ساعت 16:31
دریافت متن کامل جلسه دریافت متن کامل جلسه  دریافت صوت جلسه  دریافت فیلم جلسه
چهارشنبه, 27 آذر 1398 ساعت 16:27
دریافت متن کامل جلسه دریافت متن کامل جلسه  دریافت صوت جلسه  دریافت فیلم جلسه
چهارشنبه, 20 آذر 1398 ساعت 16:12
دریافت متن کامل جلسه دریافت متن کامل جلسه  دریافت صوت جلسه  دریافت فیلم جلسه
سه شنبه, 19 آذر 1398 ساعت 11:34
دریافت متن کامل جلسه دریافت متن کامل جلسه  دریافت صوت جلسه  دریافت فیلم جلسه
سه شنبه, 12 آذر 1398 ساعت 19:15
دریافت متن کامل جلسه دریافت متن کامل جلسه  دریافت صوت جلسه  دریافت فیلم جلسه
پنج شنبه, 30 آبان 1398 ساعت 17:39
دریافت متن کامل جلسه دریافت متن کامل جلسه  دریافت صوت جلسه  دریافت فیلم جلسه
دوشنبه, 09 ارديبهشت 1398 ساعت 15:07
دریافت متن کامل جلسه دریافت متن کامل جلسه  دریافت صوت جلسه  دریافت فیلم جلسه
سه شنبه, 03 ارديبهشت 1398 ساعت 08:30
دریافت متن کامل جلسه دریافت متن کامل جلسه  دریافت صوت جلسه  دریافت فیلم جلسه
پنج شنبه, 22 فروردين 1398 ساعت 11:05
دریافت متن کامل جلسه دریافت متن کامل جلسه  دریافت صوت جلسه  دریافت فیلم جلسه
پنج شنبه, 23 اسفند 1397 ساعت 14:21
دریافت متن کامل جلسه دریافت متن کامل جلسه  دریافت صوت جلسه  دریافت فیلم جلسه
پنج شنبه, 16 اسفند 1397 ساعت 16:05
دریافت متن کامل جلسه دریافت متن کامل جلسه  دریافت صوت جلسه  دریافت فیلم جلسه
پنج شنبه, 09 اسفند 1397 ساعت 14:37
دریافت متن کامل جلسه دریافت متن کامل جلسه  دریافت صوت جلسه  دریافت فیلم جلسه
چهارشنبه, 01 اسفند 1397 ساعت 17:14
دریافت متن کامل جلسه دریافت متن کامل جلسه  دریافت صوت جلسه  دریافت فیلم جلسه
پنج شنبه, 18 بهمن 1397 ساعت 20:05
دریافت متن کامل جلسه دریافت متن کامل جلسه  دریافت صوت جلسه  دریافت فیلم جلسه
شنبه, 29 دی 1397 ساعت 19:58
دریافت متن کامل جلسه دریافت متن کامل جلسه  دریافت صوت جلسه  دریافت فیلم جلسه
سه شنبه, 25 دی 1397 ساعت 10:34
دریافت متن کامل جلسه دریافت متن کامل جلسه  دریافت صوت جلسه  دریافت فیلم جلسه  
چهارشنبه, 19 دی 1397 ساعت 22:06
دریافت متن کامل جلسه دریافت متن کامل جلسه  دریافت صوت جلسه  دریافت فیلم جلسه  
سه شنبه, 11 دی 1397 ساعت 13:36
صفحه1 از2