دوشنبه, 18 مرداد 1400 ساعت 11:52
خواندن 89 دفعه

امامت تاریخی و گونه‌های آن (عرصه‌ای نوین در امامت پژوهی)

امامت تاریخی و گونه‌های آن (عرصه‌ای نوین در امامت پژوهی)

دکتر محمد تقی سبحانی

 اصفهان

 مرداد  ۱۴۰۰

 

صوت جلسه