شنبه, 26 تیر 1400 ساعت 19:58
خواندن 60 دفعه

معرفى کتاب « ضیاء العالمَین فى بیان امامة الأئمة المصطفین »

نویسنده: عبدالحسین طالعی

چکیده
نزدیک به سیصد سال پیش، شاهکاری در موضوع امامت پدید آمد که تا سالهای اخیر، برای همگان ـ به جز معدودی از دانش وران ـ ناشناخته مانده بود: ضیاء العالمَین [1] فی بیان إمامة الائمة المصطفَیْن. نویسندة این کتاب، مولی ابوالحسن بن محمد طاهر شریف عاملی فتونی (1070ـ 1138قمری)، از فقیهان و محدّثان بزرگ قرن یازدهم و دوازدهم است که این کتاب را در آخرین سالهای عمر خود نگاشت.
در این گفتار مروری خواهیم داشت بر درون مایة این کتاب گران سنگ. از آنجا که دربارة نویسنده، کمتر نوشتار فارسی موجود است، ابتدا به شرح حال او می پردازیم؛ در این جهت، نکاتی مبتنی بر مقدمة التحقیق ضیاء العالمین ـ و برخی دیگر از منابع ـ می آوریم.

دریافت متن کامل این مقاله