چهارشنبه, 03 دی 1399 ساعت 16:41
خواندن 177 دفعه

بررسی تطبیقی جریان ازدواج پیامبراکرم صلی الله علیه و آله با زینب، با تأکید بر نقد شبهات

نویسنده: کاظمی، سید محسن
منبع: مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث، بهار و تابستان 1393 - شماره 2 (11 صفحه - از 108 تا 118)

چکیده:
این پژوهش به نقد دیدگاه تفسیری عامه ، از دو آیه مربوط به ازدواج پیامبر(صلی الله علیه و آله) و زینب بنـت جحـش مـیپـردازد؛ دیدگاهی که بهانه کافی برای انکار عصـمت مطلقـه آن حضـرت در امـور شخصـی را در اختیـار غـرض ورزان میگذارد. گرچه این دو آیه هیچ اشاره ای به خرافات راه یافته در برخی روایات شان نزول نکرده اند، لیـک برخـی با استناد به همین روایات ، اموری ناروا همچون عشق به حرام ، تـرس از بـرملا شـدن ، تـلاش در جهـت کتمـان محبت قلبی خود، وانمود کردن چیزی و پنهان کردن چیزی دیگر، علاقه بـه فروپاشـیدن یـک خـانواده ، تنهـا بـه خاطر مطامع شخصی و مانند آن را به ساحت نبوی نسبت میدهند. این روایـات فـارغ از آن کـه از نظـر سـندی دچار ضعف بوده از جهت محتوایی با اضطراب و ضعف دلالت بر مدعا همراه میباشند، با ظاهر آیه نیز مغایرت داشته و با ادله عقلی عصمت مطلقه پیامبر در اصطکاک میباشند؛ همچنـان کـه بـا روایـات دیگـری کـه امـارات صحت از محتوای آن ها به خوبی نمایان است ، و نیز شواهد تاریخی در تعارضند.

جهت دریافت متن کامل مقاله