یکشنبه, 04 آبان 1399 ساعت 20:50
خواندن 983 دفعه

نقد و بررسی تحلیلی دلایل ظن به امامت سید محمد، فرزند امام هادی (علیه السلام)

نویسندگان: سید احمد محمودی سید مهران طباطبایی پوده
منبع: تاریخ اسلام و ایران دوره جدید پاییز 1392 شماره 19 (پیاپی 109)

چکیده:
بررسی و تحلیل دلایل ظن بـه امامـت سـید محمـد از جملـه مسـائلی است که با وجود اهمیت آن ، تـاکنون مغفـول مانـده اسـت . روایـات دال بر تعلق امامت به فرزند بزرگ تر، وجود نص مبنی بر امامت سید محمد، عدم شناخت مفهوم بداء، عدم تصریح علنـی بـر امامـت امـام حسن عسکری (علیه السلام)، توجه و محبت خـاص امـام هـادی (علیه السلام) بـه سـید محمد، سابقه ی ظن بـه امامـت اسـماعیل و خفقـان دوره ی عباسـی و ایجاد محدودیت در معرفی امام عسـکری (علیه السلام)، از جملـه دلایـل ظـن به امامت سید محمد هستند که در این پژوهش مـورد نقـد و بررسـی قرار گرفته اند.
همچنین روایات با مضمون معرفی اسامی دوازده امـام که از ائمه ی بعد از امام باقر (علیه السلام) نقل شده اند و مورد اسـتناد مخـالفین امامت سید محمد هستند، با رسم نموداری راویان در جهت شناسایی عوامل احتمالی جعل مورد واکاوی قـرار گرفتـه انـد و ایـن نتیجـه بـه دست آمده که هیچ یک از عوامل مطرح شده دلالتی بر امامـت سـید محمد ندارد و خطایی از جانب امام هادی (علیه السلام) در تعیـین امـام بعـدی صورت نگرفتـه اسـت .
همچنـین روایـاتی را کـه نـام دوازده امـام در آن ها ذکر شده است ، نمیتوان جعلـی و سـاخته ی راویـان دانسـت و دلیل طرح امامت سید محمد را باید در گمانه زنی مردم ، توجه خاص امام هادی (علیه السلام) بـه سـید محمـد و محـدودیت و محـذوریت امـام در معرفی امام حسن عسکری علیه السلام در دوران خفقان بنـیعبـاس جسـت وجـو کرد.

مطالعه متن کامل مقاله