پنج شنبه, 03 مهر 1399 ساعت 18:22
خواندن 1192 دفعه

نقد و بررسی روش و دیدگاه ابن جوزی در باب فضائل اهل بیت در کتاب الموضوعات

نویسنده: فاطمه مرضیه حسینی کاشانی

چکیده
ابن جوزی از علمای مشهور اهل سنت در قرن ششم هجری است که در معرفی احادیث جعلی در موضوعات مختلف ،یکی از بزرگترین کتب در این زمینه را نگاشته است. در تحقیق حاضر ،در پی بررسی و نقد روش و دیدگاه وی درتمییز احادیث موضوع ،به احادیث منتخب وی در باب فضائل اهل بیت در کتاب الموضوعات ،توجه شده است.در این راستا،پس از بیان کلیاتی در باره حدیث موضوع،شواهد وجود آن و علل پیدایش و گسترش آن در فصل نخست ،به تبیین ملاک ها و معیار هی لازم در بررسی اسناد و متون احادیث (علمای عامه) در فصل دوم ،پرداخته شده است.
پس از آن به منظور بررسی مناقشات سندی ابن جوزی ،ایتدا چگونگی جرح های وی در فصلی جداگانه مورد مداقه قرار گرفته است.سپس اشکالاتی متنی و سندی او در باره تک تک احادیث مطرح و به نقد آن پرداخته شده است که حاصل آن بر ملا شدن خطاهای متعدد ابن جوزی در موضوع شمردن احادیث این باب می باشد.
از جمع بندی این خطاها و مطالعه در ویژگی های ابن جوزی،معلوم می گردد ریشه همه خطاهای او ،تعصب مذهبی و نگاه یک سویه او به احادیث می باشد که مانع از به کارگیری صحیح ملاک های نقد حدیث که خود به درستی آن صحه گذاشته بوده است.


دریافت متن کامل