چهارشنبه, 14 فروردين 1398 ساعت 18:01
خواندن 2059 دفعه

نظریه های امامت امامیه در گفتگو با دکتر محمد تقی سبحانی

چکیده:
در این گفتار، ضمن معرفی سه نظریه اصلی و معروف امامت یعنی نظریه امامیه، نظریه زیدیه و نظریه اسماعیلیه، به ارتباط این سه دیدگاه باهم پرداخته شده و بیان شده است که نظریه اسماعیلیه با پر رنگ کردن معنای باطنی برای امامت آن را به جریان غلو نزدیک می کند و دیدگاه زیدیه با تضعیف عصمت و جایگزینی اجتهاد به جای علم ویژه، خود را تحت تاثیر دیدگاه سنی قرار می دهد. سپس از تطور تاریخی نظریه امامیه بحث کرده و چهار نظریه تئوری متکلمان، محدثان، فلاسفه و عرفا را توضیح داده و از فقدان تبیین تئوریک دیدگاه محدثان خبر داده و اظهار امیدواری کرده است که این مهم در پایان نامه ها، مقالات و نوشته ها، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

دریافت متن کامل مقاله از اینجا