یکشنبه, 25 تیر 1396 ساعت 10:00
خواندن 2675 دفعه

امام صادق علیه السلام در آیینه پایان نامه ها - نیره خداداد شهری

نوشتار زیر عناوینی پایان نامه هایی دربارۀ امام صادق علیه اسلام است که در کتابخانه ملی ثبت شده اند. از خانم نیره خداداد شهری (کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی) که این فهرست را تنظیم و تدوین کرده اند تشکر می کنیم. (الاثر)

1- ارائ‍ه‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ از ف‍رد ت‍رب‍ی‍ت‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ در م‍ن‍ظر ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (علیه السلام)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌] پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ح‍م‍ود ده‍ق‍ان‍ی‌ اح‍م‍د آب‍اد؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ل‍ی‌ ق‍ائ‍م‍ی‌ ام‍ی‍ری‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ آم‍وزگ‍ار. تهران: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌، ۱۳۸۴.

2- اه‍داف‌ و م‍ح‍ت‍وای‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (علیه السلام)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌] پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر زه‍را دروی‍ش‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍س‍ن‌ ای‍م‍ان‍ی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور طی‍ب‍ه‌ م‍اه‍رو زاده‌. رشته تعلیم و تربیت اسلامی. تهران: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی، ۱۳۸۱.

3- بررسی روایات تفسیری امام صادق (علیه السلام) جزء اول[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش کاظم زمانی ؛ استاد راهنما رضا مؤدب ؛ استاد مشاور محمدتقی دیاری. رشته علوم قرآن و حدیث. قم: دانشگاه قم. دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۰.

4- بررسی روایات تفسیری امام صادق (علیه السلام) جزء چهارم قرآن[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده وحید وطن‌خواه ؛ استاد راهنما رضامودب ؛ استاد مشاور علی‌احمد ناصح. رشته علوم قرآن و حدیث. قم: دانشگاه قم. دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۰.

5- بررسی روایات تفسیری امام صادق علیه‌السلام جزء پنجم قرآن[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده امید داغر ؛ استاد راهنما محمدتقی دیاری ؛ استاد مشاور غلامحسین اعرابی. رشته علوم قرآن و حدیث. قم: دانشگاه قم. دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۱.

6- ب‍ررس‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ و ن‍ق‍ش‌ زراره‌ در اح‍ادی‍ث‌ ص‍ادق‍ی‍ن‌ (ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام‌)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر رب‍اب‍ه‌ پ‍وره‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ن‍ه‍ل‍ه‌ غ‍روی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ج‍ی‍د م‍ع‍ارف‌. تهران: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌. ۱۳۸۱.

7- بررسی مقایسه‌ای شیوه‌های شاگرد‌پروری امام جعفر صادق(علیه السلام) با مکتب پوزیتیویسم در چهار مقوله‌ی آرای تربیتی، حقیقت انسان، اهداف تربیتی و برنامه تربیتی [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/دانشجو محمدباقر اعراب‌شیبانی ؛ استاد راهنما سعید خرم‌رویی ؛ استاد مشاور احمد‌حسین فلاحی. رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت. همدان: دانشگاه پیام نور. مرکز همدان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه علمی علوم تربیتی. ۱۳۸۹.

8- تأثیر شناخت بر سازگاری از دیدگاه امام صادق علیه‌السلام[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر ارمغان کلانترهرمزی ؛ استاد راهنما محسن ایمانی ؛ استاد مشاور گل‌بابا سعیدی. رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی ( تهران مرکزی ). دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی. ۱۳۸۴.

9- تاثیر شاگردان ممتاز امام صادق (علیه السلام) در گسترش دانش مسلمین [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده زهرا هاشمی ؛ استاد راهنما مینو صدرزاده ؛ استاد مشاور محمد رمضان‌پور. رشته تاریخ تشیع. مشهد: دانشگاه پیام نور. مرکز مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. گروه تاریخ تشیع. ۱۳۸۹.

10- ‏‫ترجمه و تحقیق کتاب‌الطاق ( فقه الامام جعفر الصادق (سلام‌الله‌علیه) [ ( محمدجواد نعینه ) ] [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر داود حامدی ؛ استاد راهنما گوگانی ؛ استاد مشاور فخاریان. رشته فقه و مبانی حقوق. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده الهیات، فلسفه و معارف اسلامی. ۱۳۷۹.

11- شاگردان برجسته امام جعفر صادق علیه‌السلام[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/دانشجو ریحانه صهبائی‌زارعی ؛ استاد راهنما تفضلی ؛ استاد مشاور سعیدی. رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی. مشهد: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی. ۱۳۸۴.

12- قرآن در احادیث امام صادق (علیه السلام) [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده علی بزرگ‌پور؛ استاد راهنما منصور پهلوان؛ استاد مشاور زهره اخوان‌مقدم. رشته تفسیر. تهران: ‏‫دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم. دانشکده علوم قرآنی تهران. ۱۳۹۰.

13- قرآن در احادیث مروی از امام جعفر صادق- علیه‌السلام[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ نگارش مهری کماری‌ علایی؛ استاد راهنما محمد غفرانی؛ استاد مشاور مریم حاجی‌ عبدالباقی. رشته علوم قرآن و حدیث. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. ۱۳۸۴.

14- مبانی و مفاهیم تعلیم و تربیت در دوره عباسی اول[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر محمد اصغری ؛ استاد راهنما حریرچی ؛ استاد مشاور دیباجی. رشته زبان و ادبیات عرب. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. ۱۳۷۸.

15- موعود در کلام ائمه تا پایان عصر امام صادق(علیه السلام) با تکیه بر کلام علی(علیه السلام)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/مولف محمدمهدی خالقی ؛ استاد راهنما مرضیه اخلاقی. رشته علوم نهج البلاغه. تهران: دانشگاه پیام نور (تهران). گروه الهیات و معارف اسلامی.۱۳۸۶.

16- نقد و بررسی روایات تفسیری امام صادق (علیه السلام) در جزء سوم قرآن[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده علی‌اکبر فرهنگ‌فلاح ؛ استاد راهنما محمدتقی دیاری ؛ استاد مشاور علی‌احمد ناصح. رشته علوم قرآن و حدیث. قم. دانشگاه قم، دانشکده علوم انسانی. ۱۳۷۹.

‏‫بررسی روایات تفسیری امام صادق (علیه السلام) ذیل جزء ( ۲ ) قرآن کریم [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده 17- محمدحسن مسلمی ؛ استاد راهنما جعفر نکونام ؛ استاد مشاور رضا مؤدب. رشته علوم قرآن و حدیث. قم. دانشگاه قم، دانشکده علوم انسانی. ۱۳۷۹.

18- ‏‫‏متون و روایات دلایل و معجزات ائمه (امام صادق(علیه السلام) تا امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)) در منابع شیعی قرن دوم تا پایان قرن ششم [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/کامران محمدحسینی ؛ استاد راهنما اصغر قائدان ؛ استاد مشاور محمدصادق جمشیدی. رشته تاریخ تشیع. تهران: دانشگاه پیام‌نور. مرکز تهران جنوب. دانشکده علوم انسانی. گروه تاریخ. ۱۳۹۰.

 

منبع : پایگاه اینترنتی الأثر

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن