دوشنبه, 20 مرداد 1393 ساعت 11:45
خواندن 1740 دفعه

معرفی توصیفی تفاسیر روایی معروف شیعه - محمود ابوترابی

در این کتاب به بررسی هفت کتاب تفسیری برجسته پرداخته شده است.

کتابهای تفسیری روایی شیعه به شکل کلی از جنبه‌های مختلف بررسی شده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد اثر حاضر نخستین پژوهشی است که به طور مستقل و بسیار گسترده در هفده محور شکلی و محتوایی، به هفت کتاب تفسیری برجسته: تفسیر امام عسکری، تفسیر فرات کوفی، تفسیر قمی، تفسیر نعمانی، تفسیر عیاشی، تفسیر البرهان، تفسیر نورالثقلین پرداخته است.

کتاب حاضر در بررسی موضع و سبک هر یک از مؤلفان در قبال موضوعات ده‌گانه به: ارائه مقدمه، اخبار آحاد و نقل یا حذف سند، روایت موثق و غیر آن، استفاده از کتب تفسیری و غیر آن، نقل و نقد روایات اسرائیلی، نقل روایات درباره حروف مقطعه، در بیان فضیلت سوره‌ها، وقرائات آیات، نقل روایات اسباب نزول و تاریخی، و اخبارتأویل‌گر آیات توجه کرده است؛ و در بعد محتوایی تفسیرهای مورد بحث، به موضوعات هفت‌گانه: معارف اعتقادی و مذهبی، شأن و مقام اهل بیت، اسرائیلیات، اخلاقی و تربیتی، فقهی، تاریخی زمان پیامبر و عصر اهل بیت و پیامبران پیشین و طرح مطالب با علمای عامه پرداخته است.

فهرست مطالب کتاب به این قرار است :

مقدمه

فصل اول: مباحث مقدمی

فصل دوم: تفاسیر روایی و مقدار اعتبار آنها

فصل سوم: بررسی موضع و سبک مؤلفان تفاسیر روایی

فصل چهارم: بررسی محتوایی تفاسیر روایی

فصل پنجم: مقایسه و ارزیابی بین موضع مفسران و محتوای تفسیرها

کتابنامه

نمایه اشخاص

نمایه موضوعات و کتاب

معرفی توصیفی تفاسیر روایی معروف شیعه نگاشته محمود ابوترابی از سوی انتشارات سمت در سال 93 منتشر شده است.