دوشنبه, 02 بهمن 1391 ساعت 13:03
خواندن 2308 دفعه

میراث علمی اسلام و ایران شماره یک

اولین شمارۀ دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران- ویژۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی (بهار و تابستان 1391) به مدیر مسئولی دکتر اکبر ایرانی و سردبیری دکتر محمد باقری چاپ و منتشر شد.

میراث علمی اسلام و ایران، سومین نشریۀ میراث مکتوب است. دوفصلنامه آینه میراث اولین نشریه میراث مکتوب است که تاکنون 50 شماره آن به همراه 27 شماره ضمیمه منتشر شده است. دیگر نشریه میراث مکتوب، گزارش میراث است که 51 شماره به همراه 2 ضمیمه ( ضمیمه اول ویژه بزرگداشت استاد افشار و ویژه نامه دوم کتابسازی و انتحال) از آن چاپ و منتشر شده و اکنون ضمیمه 3 آن ( ویژه نقد متون) روی سایت میراث مکتوب گذاشته شده .

دو فصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران ویژۀ پژوهشهای تاریخ علم و فناوری در دورۀ اسلامی است تا با ارائۀ گزارشها، مقالات و تحقیقات انجام شده، سهم ایران و اسلام را در گسترۀ دانش بشری و تأثیراتی که تا قرون اخیر بر آن به جای گذاشته بازنمایاند.

در اولین شمارۀ دوفصلنامۀ میراث علمی- ویژۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی (بهار و تابستان 1391) می‌خوانید:

مقاله‌
آشنایی با تاریخچه، طراحی و ساخت ساعت‌های آفتابی/ جان لنارت برگرن، ترجمۀ مقداد قاری و مهدیه گل‌رنگی 3
اسرار قبله‌نماهای اصفهان/ یان پیتر هوخندایک، ترجمۀ صمد فرخ‌نهاد 21
اقلیدس، عمر خیام و ساکری/ دیوید یوجین اسمیت، ترجمۀ غلامحسین صدری‌افشار 36
عوامل افول علوم اسلامی پس از سدۀ دهم هجری / احمد یوسف الحسن، ترجمۀ محمدجواد ناطق 42
مقالۀ دهم اصول اقلیدس و سیر پیشرفت مفهوم کمیت‌های گنگ از تمدن یونانی تا دورۀ اسلامی / زهرا پور نجف 69

معرفی و نقد کتاب
فروغستان / غلامحسین صدری‌افشار 81
کتاب میزان الحکمة / حنیف قلندری 83
تاریخ پزشکی ایران و اسلام در فصلنامۀ پیام بهارستان / شمامه محمدی‌فر 86
آثار تئودوسیوس / معصومه امیریٰ‌مقدم 97
تحریر اُکَر منلائوس: رساله‌ای در مثلثات و هندسۀ کره / یونس مهدوی 105
شرح مقالۀ دهم اصول إقلیدس / زهرا پورنجف 112

معرفی نشریات
نگاهی به مجلۀ مطالعاتی در تاریخ زیستشناسی روسیه / شمامه محمدی‌فر 119
گانیتا بِهاراتی / یونس مهدوی 121
نگاهی به دو مجلۀ تاریخ علم / غلامحسین صدری‌افشار 123
مجلۀ سهیل / پویان رضوانی 126

معرفی نسخ خطی
ترجمۀ عربی زبدة الهیئة نصیرالدین طوسی / سجاد نیک‌فهم خوب‌روان 136
الرسالة المحیطیة / آذر آقامیرزا 144

یادنامه‌ها
گرامیداشت یاد پروفسور احمد یوسف الحسن / محمدجواد ناطق 149
از کوخ ریاضت به کاخ ریاضیات / جعفر ربانی 151

رسائل
ترجمۀ رسالۀ سُلّم السماء اثر غیاث‌الدین جمشید کاشانی / حمید بهلول 156
رساله‌ای از ثابت بن قرّه در هندسه / محمدمهدی کاوه‌یزدی 186

گزارش و مصاحبه
مصاحبه با آقای باقر مظفرزاده 202
همایش میراث علمی و فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی / زینب کریمیان 211
همایش میراث علمی غیاث‌الدین جمشید کاشانی / زینب کریمیان 218