جمعه, 23 بهمن 1394 ساعت 07:00

معنای ولايت تكوينی امام چيست


مقصود از ولایت تكوینی آن است كه فردی بر اثر پیمودن راه بندگی آن چنان قرب وكمال معنوی پیدا كند كه به فرمان واذن الهی بتواند در جهان تصرف نماید. "ولایت تكوینی" یك كمال روحی ومعنوی است كه در سایه عمل به تكالیف الهی وقوانین شرع در درون انسان پدید می آید وسرچشمه مجموعه ای از كارهای خارق العاده می گردد. این نوع ولایت بر خلاف "ولایت تشریعی" كمال وواقعیتی است اكتسابی، وراه كسب برخی از مراتب آن به روی همه باز است، وامام می تواند به بالاترین مراتب آن برسد.
ولی مقاماتی كه در "ولایت تشریعی" بیان گردیده، همه موهبت خداوندی است كه پس از تحصیل یك سلسله زمینه ها، چیزی جز خواست خداوند در آن دخالت ندارد.