پرسش: آيا خلافت ابوبكر مورد اتفاق تمام مسلمين بود؟ پاسخ: بر اساس شواهد تاريخي معتبر در ميان صحابه و پيروان ايشان افراد زيادي بودند كه با انگيزه هاي گوناگون از بيعت با ابوبكر خودداري كردند. كه به طور اختصار از بعضي از آن ها نام برده مي شود: سعد بن عباده: وي كه از بزرگان انصار و رئيس قبيله خزرج بود با رحلت پيامبر (ص) برآن شد تا انصار اوس و خزرج را بر بيعت با خود متحد گرداند ولي آن گاه كه در اثر حسادت رقباي اوسي و خزرجي خود از دستيابي به هدف خود بازماند و خلافت را…
شنبه, 11 آذر 1391 ساعت 10:15