یکشنبه, 26 بهمن 1399 ساعت 12:38
خواندن 24 دفعه

مکاتبات ساکنان ایران با امام هادی علیه السلام

نویسندگان: حسین حسینیان مقدم احسان جعفری پور
منبع: سخن تاریخ سال یازدهم پاییز و زمستان 1396 شماره 26

چکیده
دوستی و پذیرش تفکر اهل بیت(علیهم السلام)، از گذشته های دور در شهرهای مختلف ایران تردیدناپذیر است. با اینکه در قرن سوم، فضای غالب ایران با جریان عمومی اسلامی همسو بود، اما رگه های تشیع در شهرهای مختلف ایران قابل توجه است. اندیشمندانی در این شهرها، مسائل روز خود را از امام می پرسیدند و مشکلات خود را مرتفع می کردند. نامه نگاری، از روش هایی متداول آن زمان و مورد استفاده یاران امام هادی(علیه السلام) برای بهره گیری از دانش آن امام(علیه السلام) بود.
پژوهش حاضر، بر اساس مناطق جغرافیایی و سپس نام راویان سامان یافته و این مسئله را رصد کرده که مناطق مختلف ایران در این خصوص چه نقشی ایفا کرده اند و در قیاس با یکدیگر، علل و عوامل نگارش نامه ها و نیز محتوای نامه ها چه بوده است. مطالعات انجام شده با روش تاریخیِ مبتنی بر توصیف و تحلیل، رابطه مستقیمی را میان جمعیت شیعه و تعداد نامه ها ترسیم می کند و نشان می دهد که قم، نقش بیشتری ایفا کرده و محور اصلی نامه ها مسائل فقهی، کلامی و اجتماعی بوده است.

 دریافت متن کامل مقاله