چهارشنبه, 01 مرداد 1399 ساعت 14:54
خواندن 1264 دفعه

پیوند دریای جمال فاطمی و جلال علوی - مهدیه سادات مستقیمی

اشاره:

در نظام معرفتی عرفان، تناکح و زوجیت در همه مراتب کلی وجود محقق می شود. پیوند بین مظاهر جلال و جمال در همه گسترة هستی، از عالم ناسوت تا عالم لاهوت، ساری و جاری است و نکاح برحسب هریک از این عوالم، معنای خاصی همراه با ظهورات و ثمراتی، متناسب با آن عوالم پیدا می کند. تناکح دو وجود علوی و فاطمی، به عنوان مظاهر تامّ اسمای جلال و جمال، نورانی ترین نکاح در همه عوالم است و پیوند این دو دریا، به مصداق کریمه «مرج البحرین یلتقیان» والاترین ثمرات را تقدیم جهان هستی نموده است. این نوشتار، با تحلیلی عرفانی، به برخی از جزئیات در پیشینة ازدواج، خواستگاری و عقد این دو وجود مقدس توجه نموده و سپس به راز عقد آسمانی آن ها در زوجیت عام هستی پرداخته است.


منزلت فاطمه(سلام الله علیها)

فاطمه(سلام الله علیها) در خانة نورانی پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)، چشم به دنیا گشود. خانه ای که