پنج شنبه, 15 مرداد 1394 ساعت 08:00
خواندن 1226 دفعه

مفهوم شناسى شیعه در منابع اهل سنت - محمد غفوری

 

 

 

چکیده

در منابع مختلف شیعه معادل اصطلاحات و مفاهیم متعددی به کار رفته است که هریک نیازمند توضیح و تشریح تخصصی است. صرف نظر از این تنوع می توان این مفاهیم را در چند گروه اصلی دسته بندی کرد: شیعه محب، شیعه جلد و رافضى( اعم از مقیت، خبیث و غالى).

این اصطلاحات، از سده های میانه به بعد، دچار تغییر مفهومی شدند؛ به طوری که، اصطلاح شیعه، به طور مطلق، به کسانى گفته شد که در گذشته، رافضى غالى نامیده مى شدند. در سده هاى نخستین مطابق عرف معمول شیعه غالى به کسانی اطلاق می شد که به عثمان، زبیر، طلحه، معاویه و مخالفان على(علیه السلام) انتقاد داشتند و به آنها دشنام مى دادند. اما در دوره هاى بعد، غالى، به کسى گفته مى شد که ضمن کافر دانستن مخالفان علی(علیه السلام) از شیخین هم بیزارى مى جستند. هم چنین، شیعه در قرون نخستین اسلامی، کسى بود که تنها به تقدم على(علیه السلام) بر عثمان اکتفا مى کرد؛ ولى در سده هشتم- قطع نظر از این که رافضى یا غالى خوانده شود- صحابه- حتى شیخین- را تکفیر می کرد و دشنام مى داد. بدین ترتیب بررس تغییرات اصطلاحی و مفهوی شیعه از سده هاى نخستین به بعد و تشریح معنای متعدد آن با رویکرد تبیینی در منابع اهل سنت و تمییز تشیع عراقی از اصطلاح تشیع کوفی دستامد این پژوهش است.

 

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله

 

منبع : پژوهش نامه تاریخ اسلام، شماره 6