یکشنبه, 28 آذر 1395 ساعت 09:00
خواندن 810 دفعه

اثبات تاریخی وجود امام زمان از راه بررسی منصب وکالت در عصر غیبت صغرا - حسین قاضی خانی

چکیده:

بحث در اثبات وجود امام دوازدهم شیعیان امامی، در گذر تاریخ همواره مطرح بوده است. امروزه افرادی مانند احمد الكاتب وجود وی را رد و بحث نواب اربعه را ساختگی برمی شمارند. مقاله حاضر درپی جواب گویی به این گونه بحث هاست. در نوشته پیش رو، كوشیده شده است با بررسی منصب وكالت در عصر غیبت صغرا از راه شناخت وكلا و چگونگی فعالیت های آنان به اثبات وجود امام زمان?از راه تاریخی و نه از راه های كلامی و حدیثی پرداخته شود.
در ابتدا نویسنده در پی این مطلب است كه آیا در منابع كهن شیعی اطلاعات تاریخی در مورد منصب وكالت در دوره غیبت صغرا به گونه ای كه بتوان این منصب را تایید كرد وجود دارد؟ سپس با اثبات وجود این منصب در منابع كهن شیعی به بررسی واقعیت تاریخی آن پرداخته، آن گاه با كنار هم قرار دادن و تحلیل داده های تاریخی در پی اثبات وجود امام دوازدهم?از طریق منصب وكالت برآمده است.


 دانلود مقاله


منبع : فصلنامه مشرق موعود- شماره 9