دوشنبه, 10 آبان 1395 ساعت 09:00
خواندن 771 دفعه

بررسی تطبیقی شخصیت شناسی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در دیدگاه فریقین - فتح الله نجارزادگان

چکیده:

برای شناخت شخصیت امام مهدی به مقتضای شیوه تطبیقی، میتوان بر نقاط مشترک شیعه و اهل تسنن تکیه کرد و در پی آن، با تحلیل اوصاف امام در مدارک فریقین و نیز تبیین رسالت امام، از برخی ابعاد وجودی ایشان آگاه شد. از جمله نقاط مشترک فریقین در این باره این آموزه هاست: امام مهدی از «اهل بیت» رسول خداست و رسالت ایشان «احیاگری» دین حق است.
این مقاله با تحلیل و تبیین این دو آموزه، کوشیده است شخصیت امام را بازشناساند و بر عنوان موعود موجود تاکید ورزد.


دانلود مقاله


منبع : فصلنامه مشرق موعود -  شماره 12