دوشنبه, 07 تیر 1395 ساعت 09:00
خواندن 1045 دفعه

آسیب شناسی مردم آخرالزمان - محمود مطهری نیا

چکيده
موضوع مهدویت در ميان آموزه های اسلامی٬ از جمله موضوعاتی است که در منابع متعدد مورد توجه قرار گرفته است. در ميان مقولات مهدوی نيز یکی از موضوعات شاخص٬ موضوع « نشانه های ظهور» است که مورد توجه تمام فرق اسلامی قرار داشته است؛ البته موضوع نشانه های ظهور منحصر به منابع اسلامی نيست و نظير آن را درباره منجيان آسمانی دیگر ادیان می توان برشمرد. در پژوهش حاضر برای اولين بار رویکردهای مختلف به این موضوع٬ جمع بندی و به طور اجمالی معرفی شده اند. دسته بندی ارائه شده در این مقاله برای اولين بار است. در نگارش این مقاله از روش تحقيق کيفی و شيوه کتابخانه ای و با استقصای اکثری آثار تأليف شده در این حوزه به وسيله مطالعه یا مرور دائره المعارف موعود« آخرالزمانعجل الله تعالی فرجه الشریف» انجام شده است

 

دانلود مقاله


منبع : ماهنامه موعود - شماره 95