شنبه, 30 فروردين 1393 ساعت 13:30
خواندن 1615 دفعه

پیشگویی‌های عهدینی نبوت پیامبر میان زیدیان یمنی (قرون ششم- هفتم هجری)- زابینه اشمیتکه

زیدیان معتزلی کمتر از متکلمان سنّی در نقل مطالب عهدینی که ظاهراً دلالت بر نبوت پیامبر اسلام داشته، تامل کرده و پروا داشته‌اند.

شاید دلیل احتمالی چنین رویکردی ناشی از نفوذ امام قاسم بن ابراهیم رسی (متوفی 246/ 860) باشد که آشنایی عمیقی با عقاید مسیحیان و عهدین داشته و به کرّات از عهدین در تألیفات خود نقل قول کرده است. در میان زیدیان ایرانی، برخی عبارت‌های عهدینی به عنوان شواهدی بر نبوت پیامبر اسلام توسط امام الموید بالله (متوفی 411/ 1020)، شاگردش و امام زیدی الموفق بالله (متوفی پس از 420/1029) و عالم زیدی و قاضی القضات وی، ابوالعباس احمد بن محمد بن سمّان، (متوفی اوایل قرن پنجم/ یازدهم میلادی) مورد استناد و توضیح قرار گرفته است.

 

دانلود  مقاله

 

منبع : پیام بهارستان - شماره 20