سه شنبه, 21 آذر 1391 ساعت 12:06
خواندن 3304 دفعه

خاتم الانبيا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) واجر رسالتش

خاتم الانبيا رسول خدا
که جهانش هزار بار فدا
کـرد اعـلام بـر سر منبر
به خلايق ز اصـغر و اکبر


که من اي مسلمينِ نيک خصال
ديدم آزارها به بيست و سه سال
کرده‌ام روز و شب حمايتتان
سنگ خوردم پي هدايتتان

 
ساحرم خوانده‌ايد و جادوگر
بـر سـرم ريختيـد خاکستر
گـاه کـرديد سنـگ بـارانم
گـه شکستيد درِّ دنـدانم


مثل مـن از منافق و کفار
هيـچ پيغمبري نـديد آزار
حال چون مي‌روم از اين دنيا
اجر و مزدي نخواستم ز شما


جـز کـه بـا عتـرتم مودّتتان
حرمت و طاعـت و محبتتان
دو امـانت مـراست بين شما
طاعت از اين دو هست، دين شما

 
ايـن دو از امـر داورِ منّـان
يکي عترت بوَد، يکي قرآن
اين دو با هم چو اين دو انگشتند
تـا ابـد متصل به يک مشتند

 
کافر است آن کسي که در اقرار
يـکي از اين دو را کند انکار
چون محمّد ز دار دنيا رفت
روح او در بهشت اعلا رفت

 
جمـع گشتند امـت اسـلام
تا به زهرا دهند يک انعـام
رو سوي بيت کبريا کردند
جـاي گل، بار هيزم آوردند

 
گلشـان شعلـه‌هاي آذر بود
حـرمتِ دختـرِ پيمبر بـود
دختر وحي را به خانه زدند
بـر تــن وحي تازيانه زدند

 
اوليـن اجـر مصطفي اين بود
حمله بـر بيت آل ياسين بود
اجـر دوم نـصيب مـولا شد
کشتـه در صبحِ شامِ احيا شد

 
آنکه عمري چو شمع مي‌شد آب
رُخش از خون سر گرفت خضاب
فـرق بشْکسته و دل صد چاک
مثـل زهرا شبانه رفت به خاک

 
اجـر سـوم رسيـد بـر حسنش
تيربـاران شـد از جفـا بـدنش

 

منبع : چلچراغ