چكیده با مطالعه تاریخ فرقه های اسلامی، می توان به این مطلب پی برد که همه آن فرقه ها در طول حیات فرهنگی و سیاسی خود با یکسری انشعابات روبه رو بوده اند. در این مقاله، به این مطلب پرداخته شده است که مذهب شیعه اثناعشری نیز همانند دیگر مذاهب اسلامی با انشعاباتی روبه رو بوده است. بیشتر آن گروه های انشعابی از جریان مهدویت، سوء استفاده نموده اند. یکی از موارد مهم آن انشعاب ها، فرقه واقفیه با ادعای مهدویت برای امام هفتم علیه السلام است. این جریان انحرافی در مدتی کوتاه، شبهاتی را در مسأله مهدویت پدید آوردند.…
چهارشنبه, 29 آذر 1391 ساعت 11:56
یكی از عواملی كه در آسیب شناسی فرق و مذاهب می تواند مورد بررسی قرار بگیرد طمع و حب دنیا به مفهوم كلی آن است. گاهی انحراف درون فرقه ای به دلیل ریاست طلبی برخی افراد است كه حق را از صاحبان اصلی آن گرفته و بر تن خود به ناحق می پوشانند. شاهد واضح و آشكار این وضعیت، انتخابات حزبی در سقیفه بود كه به ناحق، ابوبكر خلیفه مسلمین نامیده شد. گاهی عامل انحراف کسانی هستند که  خود را نسبت به اصول پایبند نشان می دهند. اما مال و ثروت فراوان و طمع كاری مانع از سیر مستقیم ایشان…
چهارشنبه, 29 آذر 1391 ساعت 11:55